ಬರೆಯಲೇ ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ

By | June 25, 2014
ಬರೆಯಲೇ ನಾನೊಂದು ಕವಿತೆ 
ಈ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಬೆಳಕಿನಲಿ 
ನಿನ್ನ ಗುಂಗಲ್ಲೇ ಪದಗಳ ನಾ ಮರೆತೇ 
ಪ್ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣವಿದೆ ಈ ಪದಗಳಲಿ 

ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ಸವಿನಾದ 

ಕೇಳುತಲೇ  ಕುಳಿತಿರುವೆ 
ಮಾತುಗಳು ನಿನ್ನವು ಬಲು ಇಂಪಾದ 
ಈ ಪದಗಳಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ನೆನೆದಿರುವೆ 

ನಿನ್ನ ನಡುವಿನ ನೃತ್ಯ 

ನೆನೆಯುತಲೇ ನಾ ಹಾಡುವೆ 
ನಿನಗಿಂತ ಚಂದ ಯಾರಿಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ 
ನೀ ಮರೆಯಾಗಿ, ಎಲ್ಲಿರುವೆ?

READ  ನಗುತ ನಗಿಸುತಿರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.