ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ (About Me)

By | June 20, 2014
ನಾನಿರುವುದು ಏಕೆ ಹೀಗೆ 
ಅದ ತಿಳಿಯುವುದು ನಾ ಹೇಗೆ 
ನನ್ನೊಳಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಹಲವು 
ಆದರೆ ಹೇಳ ಬಲ್ಲೆ ಬರೀ ಕೆಲವು 

ಇದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾ ‘About me’ ಅಂಕಣಕ್ಕೆಂದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೊ ಬರೆದಿಟ್ಟ ನಾಕು ಸಾಲು. ಇದನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಕಾಲ ಇಂದು ಒದಗಿಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಲ್ಲ, ನಾಕು ಜನ ತಿಳಿದವರಿಂದ  ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲೆಯಲು ಹಾಗು ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. ಅದೆಲ್ಲಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ನನ್ನ ಪದ ಘೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು. 
READ  ನನ್ನ ಉಳಿಸುವೆಯ ಇನಿಯ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.