ಸಮಯವೇ ನೀನೇ ಹೇಳು

ಮುಗುಳುನಗೆ ಸಿನೆಮಾದ ಹಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾದ ನಾನು , ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಿಯಾಟಲ್ ನಿಂದ ಮರಳಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದಮೇಲೆ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದೆ. ಸಮಯವೇ ನೀನೇ ಹೇಳೆಂದು. ಅವರು ತೆರಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ (ಅಂದರೆ ನಾನು , ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗು ) ಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಶುರು . ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ತಿರುಗಿ ಸಿಯಾಟಲ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ , ಈ ಸಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಅನಿಸಿದವು , ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಡಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ record ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ.… Read More »

List all files in AWS S3 using python boto

List all files in AWS S3 was one of the most recent requirement that I had to work on. Also, write them into a file and the easiest solution that I found was using the python boto. Below is the code that I used to make this work. While I worked on this, it also made… Read More »

Pleasure – Anaphora or epistrophe

This is Day 8 for #introtopoetry. Day eight is Pleasure, and we are supposed to use anaphora or epistrophe Poetry. Here is my anaphora Poetry (Read more) Pleasure is when you see rain through the window Pain is when you are on the other side Pleasure is when you love someone Pain is when they… Read More »

Flavor – Found Poetry

This is Day 7 for #introtopoetry. Day seven is Flavor, and we are supposed to use Found Poetry. I was not able to do a Found Poetry (Read more). But here is a poem on Flavor that I like. The oval shaped ball crisp, round and a mini crater What brings the flavor is what… Read More »

Screen – Enjambment

This is Day 6 for #introtopoetry. Day six is Screen, and we are supposed to use Enjambment. Here is my Enjambment (Read more) There was a screen surrounded by people,but It was projected from only one side And in the unfair world, people saw mirror images of the characters on screen Here are my other… Read More »

Imperfect – Limerick

This is Day 5 for #introtopoetry. Day five is Imperfect, and we are supposed to use Limerick. Here is my Limerick (Read more) He has an imperfect face Jumps to places without leaving his trace He walks on two legs and has a tail Let me tell you his wonderful tale In his heart lies… Read More »

Journey – Simile

This is Day 4 for #introtopoetry. Day four is Journey, and we are supposed to use Simile and I realized am not good at all on that. Here is my small Simile (Read more) He knew the directions to his destination Like a man with a GPS connection Designing a bridge across an ocean Like a skilled… Read More »

Friend – Arcostic

This is Day 3 for #introtopoetry. Day three is Friend, and we are supposed to use Arcostic. Here is my Arcostic (Read more) Eager to be your friend Needles to say, it was a trend Eyeing you from day one Making me run for fun Your presence is missed my Friend! A small write up about the… Read More »

Face – alliteration

This is Day 2 for #introtopoetry. Day two is Face, and we are supposed to use Alliteration . Here is my Alliteration (Read more) His face fought the feelings of the fiasco Her eyes seeking simply for the son to be a scion His face finds the forest as home for fourteen years! P.S: While I tried to Alliterate,… Read More »

Amniotic Fluid

View this post on Instagram Life! #water #droplets #freshness A post shared by Anil Kulkarni (@kulkarnianil) on Aug 15, 2016 at 1:48pm PDT   This is Day 1 for #introtopoetry. Day one is Water, and we are supposed to use Haiku. Here is my haiku (Read more) You are inside her Protecting me from the outside… Read More »