ಅಕ್ಷರಸ್ತ

By | September 19, 2014
ಲೇಖನಿ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ಲೇಖಕರಲ್ಲ 
ಕತ್ತಿ ಹಿಡಿದವರೆಲ್ಲ ವೀರರಲ್ಲ 
ಕತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು ಲೇಖನಿ 
ಮಾತಿನಲ್ಲೇ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡುವ ಲೇಖನಿ 

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಯನಾಗು ನೀ 
ವಿಚಾರಗಳ ತಿಳಿಯಲು 
ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೋ ಲೇಖನಿ 
ನಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳ ಸಾರಲು 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು 
ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ದೇಶ ನಾಶವಗಬೇಕೆ?
ನಿನ್ನ ಸಹಿಯಲ್ಲೇ ಸಿಹಿ ಇರಬೇಕು 
ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಮನ ಮುರಿಯಬೇಕೆ?

ವಿದ್ಯೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಶಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ 
ಬಂದೂಕೆಂಬ ಅಸ್ತ್ರ ಬೇಕಿಲ್ಲ 
ಬನ್ನಿ ಆಗುವ ಎಲ್ಲರು ಅಕ್ಷರಸ್ತ 
ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಮನ, ಮನೆ ಹಾಗು ದೇಶವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ!  

See also  Life is beautiful

2 thoughts on “ಅಕ್ಷರಸ್ತ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.