ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ

By | July 29, 2014
ಬದುಕು ನೀ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ 
ಬಣ್ಣದ ಮಾತುಗಳಾಡಿ ಅವಳ ಮನಸ ಕದ್ದೆ 
ಬಣ್ಣಗಳ ಮೂಲಕ ವರ್ಣಿಸಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳ 
ಭಾವನೆಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ 
ಕಾತುರದಿ ಕಾದಿರುವೆ ಆ ಬಣ್ಣದ ಚೆಲುವೆಗೆ 
ಮನಸೋತಿ ಅವಳ ಕಣ್ಣಿನ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿಗೆ !!!
READ  There is Nothing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.